top of page

Výběrové řízení na rezidenční místa pro rok 2024

 

Distribuovaná Klinika s.r.o., zastoupená MUDr. Janem Kykalem, vyhlašuje v souladu s vyhláškou č. 186/2009 Sb., o rezidenčních místech, výběrové řízení na rezidenční místo pro rok 2024 v oboru:

 

Všeobecné praktické lékařství

Počet míst: 1

 

Rezidenční místo je k dispozici na pobočce:

Praktický lékař Brandýs

Poliklinika Brandýs

Jiřího Wolkera 603/1

250 01 Brandýs nad Labem

 

Termín pro podání přihlášek

začátek: 5. 7. 2024

konec: 31.8. 2024

 

Kvalifikační předpoklady přihlášených do výběrového řízení:

Absolvent/ka magisterského vysokoškolského studia v oboru všeobecné lékařství nebo lékař/ka ve specializační přípravě v uvedeném oboru specializačního vzdělávání.

 

Doklady potřebné k účasti na výběrovém řízení:

 • přihláška do výběrového řízení (ke stažení zde)

 • vyplněný osobní dotazník (ke stažení zde)

 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíců, netýká se zaměstnanců Distribuovaná Klinika, s.r.o.)

 • výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku (ne starší 3 měsíců, netýká se zaměstnanců Distribuovaná Klinika, s.r.o.)

 • neověřená kopie dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti

 • neověřená kopie dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč získal

 • neověřená kopie potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání

 • přehled odborné praxe (je součástí osobního dotazníku)

 

Hodnotící kritéria:

 • formální náležitosti: úplné doložení všech požadovaných dokladů do výběrového řízení

 • vzdělání a kvalifikace

 • odborné znalosti a dovednosti

 • jazykové znalosti

 • osobnostní předpoklady

 

Způsob hodnocení uchazečů:

Hodnotící komise posoudí splnění hodnotících kritérií a stanoví pořadí uchazečů o rezidenční místo.

 

Přihlášky do výběrového řízení spolu s výše uvedenými doklady zasílejte elektronicky na adresu petr.kykal@distribuovana-klinika.cz nebo poštou na adresu Distribuovaná Klinika s.r.o., Hartigova 1604/144, 130 00 Praha 3 nejpozději do 31. 8. 2024 (obálka s přihláškou musí být označena nápisem „Výběrové řízení na rezidenční místo“).

bottom of page